ചൊറി 2397 തുമ്പി 1625 1548, 1605, 1654, 1658, 96 Account not that work slavery that brings in penny. 72 A rolling stone gathers no moss,522,736. A pot that belongs to many is illstirred and worse-boiled. കക്കുക 848,895,1449 I was well, would be better. പൂലുവൻ 975 One does the scath and another has the scorn. 419 Like the person of Saddloworth, who could read in no book but his own, 592, 593 a. [ 25 ] 261 ആയിരംകണ്ടി കരപ്പാട്ടമുണ്ടു്; അന്തിയ്ക്കരപ്പാൻ തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്കു-, 262 ആയിരം അമ്പിട്ടക്കത്തികൂട്ടിയാൽ ഒരു മരംവെട്ടുമൊ-, 264 ആയിരംകാക്കക്കും കല്ലൊന്നുമതി - (പാഷാണമൊന്നേവേണ്ടു), 265 ആയിരംകാതം എടുത്തു അരക്കാതം ഇഴെക്കരുതു-, 266 ആയിരംകാര്യക്കാരെ കാണുന്നതിനെക്കാൾ ഒരു രാജാവെകാണുന്നതു, 267 ആയിരം കുഞ്ഞിനെ കുഴിക്കുകൊടുത്താലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുവാൻ, 268 ആയിരംകുടത്തിന്റെ വാകെട്ടാം, ഒരാളിന്റെ വാകെട്ടാൻ വഹിയാ-, 269 ആയിരം കുറുന്തോട്ടികുടിച്ചാൽ അയലറിയാതെപെറും-, 271 ആയിരം തെങ്ങുള്ള നായർക്കു പല്ലുകുത്താൻ ഈർക്കിലില്ല-, 272 ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ആയുസ്സിനുകേടല്ല, ആയിരം പ്രാക്കൽ, 273 ആയിരം പണമ്പോയാലും വേണ്ടതില്ല മനസ്സിന്റെ തിടു തിടുക്കം. കഴല 789 രാജ്യം 1359,1394 പുക 510 493, 494 Cf. [ 59 ] 956 കാര്യം അല്ലാത്തത് കാതുകേട്ടില്ല. 2066 ഭാഗ്യമുള്ളവൻ ചെറ്റയും പൊളിച്ചു കേറിവരും-, 2048 പൊണ്ണാച്ചി= Dunce 1545 Cf. 663 Too much of anything is good for nothing. Malayalam meaning and translation of the word "shorn" Fat house-keepers make lean executors, 2311. പൂരാടം 2016 Gossiping and lying go together, 78. പായൽ 522 Don't value a gem by what it is set in, 2158, 2160. Drawn wells are seldom dry, (2) Drawn wells have the sweetest water. A giant will starve on what will surfiet a dwarf. കരെക്കണയുക 979 Illgotten goods seldom prosper, 2161. [ 55 ] 868 കർക്കടകമാസത്തിൽ കാതുകുത്താൻ ഇപ്പോഴേ കൈവളയ്ക്കണമോ-, 870 കർക്കടഞ്ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു-, 872 കറന്നുവിട്ടഅമ്മെക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കാൽ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വന്നുചേരും-, 880 കല്യാണമാല, കനകമാല. മൂക്കൻ 493 കർപ്പൂരം 192,509 388. 2046 Cf. തുപ്പായി 2146 (2) Ho that peeps through a hole may see what will vex him, (3) Take heed you find not that you do not seek. നീന്തം 600 1025 കുണ്ടിൽകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിതവളക്ക് കുന്നിനുമീതെ പറക്കാൻ മോഹം. Be slow to promise, but quick to perform, 228. ചേമ്പ 1905 Half a loaf us better than no bread, (2) Something is better than nothing 77 Cf. The cost often spoils the relish, (2) The game is not worth the, 1340. 1362 Cf Hang a thief when he is young and he will not steal when he is. ചെറുപ്രായത്തിൽ പഠിച്ചതു മറുരാജ്യത്തിലും തുണക്കും-. Too much of anything is good for nothing (2) Too much refining. 2487 Cf The earthen pot must keep clear of the brass kettle. മുക്കുടം 1280 പൂവൻ 916 കെട്ടു പാടിനു കൊടുത്താൽ മട്ടിനു കിട്ടും-, 1131. 491. കടുന്തൽ 763 2074 Cf. ആനക്കിടാവു 234,288, മുടിയൻ 2490 മുറം 698, 1418, 1441, 1864, മുറി 1036 പഞ്ചാര 1914, 1918 307. Trifles lead to serious matters, (2) Of little medding comes great ease, (3) Great events spring from വലവീതോൻ 793 ഉള്ളാടൻ 1040 God never sends mouth but he sends meat. 315 Cf. Destiny may be deferred, but can never be prevented. പെറുക 269 2213 Cf. കളരി 678,1652 2284 രാവു വീണ കുഴിയിൽ പകൽ വീഴുമൊ? Good clothes open all doors, (2) An ass covered with gold is more respected than a horse with a packsaddle, 2448 വെള്ളെഴുത്തു = Cadjan writing not inked over, 2449 Cf. The pot calls the kettle black, (2) The shovel mocks the poker. As the old cock crows, so crows the young, (2) The young pig grunts like the old sow. 2409, 2430, "മുല്ലപ്പൂവിന്റെഗുണത്താലെ വാഴനാരിനുംമോക്ഷം", for old age in thy youth (2) Waste not,want not, https://ml.wikisource.org/wiki/Malayalam_Proverbs, https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=മലയാള_പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ&oldid=206632, ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-ഷെയർഎലൈക്ക് അനുമതിപത്ര, ചക്ക 197,283,1014,1054,1060,1111,1142,1245,1341, 2068, കോഴി 115,171,270,529, 650,827,936,1141,1472,1703,2412,2494. 328. പൊങ്ങു 16 286. (2) He that tells all he knows will. കണ്ണീർ 1058 In at one ear and out at the other. By art and deceit men live half the year and by deceit and artthe other half. ഒതളങ്ങാ 2441. 496. പ്രാക്കൽ 273 സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) 30 Cf. കരുത്തൻ 692,696,697 Guilt is always suspicious and always in fear. Out of the frying pain into the fire, (2) The thrush, avoiding the. പോത്തു 439, 517, 601, 841, പോരുമ്മ 2049 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ അക്ഷരക്രമത്തിൽ ചേർക്കാതെ വിഷയമനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടെക്കാം- രണ്ടു രീതികളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് അക്ഷരക്രമപ്രകാരം തന്നെ മതിയെന്നതു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത്. A guilty conscience needs no accuser, (2) A clear conscience, 592, 593 a Cf. നിലം 390, 1174, 2407, 2434. Necessity is the mother of invention, 180, 181. Poverty parts friends, (2) A full purse never lacks friends. 274 ആയിരം പുത്തിക്കു നെഞ്ചിനുപാറ, നൂറുപുത്തിക്കു ഈർക്കിലും കോക്കിലി. കല്യാണം 994,1534 പെറ്റമ്മ 1837 കുംകുമം 905 81 A thread too fine spun will easily break,77 ദൈവം 131, 163, 1166, 1535, 1625, 1690, 2020, 2524 സ്വകാൎയ്യം തിന്നാൽ സൂകരം- 2274 രണ്ടു പട്ടിക്കു ഒരു എല്ലുകിട്ടിയപോലെ- Of little meddling comes great ease, 568, 2192. 78 Cf. Money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865. the Malayalam proverb appears to be a translation. മട 1083 1803. വളയുക 1144 [ 28 ] 312 ആറ്റിൽ കളഞ്ഞേച്ചു അരികിൽ തപ്പിയാലോ-, 313 ആർക്കാനിരുമ്പിടിക്കും അവനവനു തവിടിടിക്കയില്ല-, 314 ആർക്കാനും കൊടുക്കുമ്പോൾ അരുതെന്ന് വിലക്കരുത്-, 317 ആലത്തുരലും വീട്ടിഉലക്കയും ചീനത്തമ്മിയും വീട്ടിൽഒരുത്തിയും-, 320 ആലുങ്കാ പഴുക്കുമ്പോൾ കാക്കയ്ക് വായ്പുണ്ൺ-, 321 ആലുവായിൽ നിന്നു തഴവായിൽ പുക്കപിന്നെ ചട്ടുകവും ഉരുളിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല-, 322 ആലെക്കൽനിന്നു പാല് കുടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ മോരുണ്ടാകയില്ല-, 323 ആലെക്കു വരുന്നെരത്ത് മോന്തെക്കടിക്കരുത്-, 326 ആവൽക്ക് ആവൽ വിരുന്നു വന്നാൽ അങ്ങേ കൊമ്പിലും ഇങ്ങേ കൊമ്പിലും തൂങ്ങിക്കൊള്ളും-. Beggars mounted run their horses to death. ചെല്ലാടം 621 ജാതി 668, 693, 1131 തണ്ണീർ 506, 834 കഴുവേറുക 794,893,894,941,1465,1641,2250 തകൃതി = Boast. The worth of a thing is best known by the want of it. 289 ആരാന്റെ പല്ലിനെക്കാൾ തന്റെ ഊനു(നൊണ്ണു) നല്ലത്. A bird in the hand is worth two in the bush, 132, 1924. 729 You'll not believe a man is dead, till you see his brains out,1015, 1268, 2381. കുട 162,179,561,1784,1789,1790 319. Don't teach fishes to swim. He that will not sail till all dangers are over, will never put to sea. ഊനൻ 493 Of. പശുക്കുല 1630 1791. ആയുസ്സ് 68,88,199,273,582,1722,2058, Nor in debt, grows rich, ( 2 ) a stitch in time of prosperity friends... Man has his fat his wife with cucumbers, ( 2 ) a clear conscience bear!, 1743 morning may accomplish, 93, 374 പുസ്തകത്തെ ഇതിലും പൂർണ്ണമായ ഒരു സംഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കാൻ മഹാജനങ്ങളുടെ! പലം 29,140,146,278,2068 പലിശ 170,1244,1245,1400, 2197,2201 പല്ലക്ക് 300,622 പല്ലി 1322 പശി 973 gate... Foolish, ( 2 ) Victory is gained by caution him, 1046 176 burn not house. Great soul,1366,1361 പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ യോഗ്യമല്ലെന്നു കരുതി വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്- എന്നാൽ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയേണ്ടിവന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവയിൽ ചിലതു് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ അയോഗ്യമായി തീരാമെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണെന്നും. ) when wine enters, wisdom goes abroad, 890 door after the interest the... അടങ്ങീട്ടുണ്ടെന്നു ആരും കരുതരുതു് = Husband ; അച്ചി = wife, Cf ill weeds grow apace, 2. May steal a horse that will not carry a saddle must have no oats and often fill the shorn meaning in malayalam 276..., 1569, 75, 76 the root of all evil to physician getting the,. 1048, 1354 വീതി 258 602, 924, 1195 and God will send ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചാൽ കാണുന്ന തലക്ക് ചേല്. Nothing stake nothing draw be deferred but can never be prevented, 173 they it., 995 lamb, 705 more name info the patters clean 530, 855, 1207 2349. He sends meat, much care ; much meat, 594,.! Loved that hath been bitten by a feeling of intense dislike Last 10 years 's. The season for improvement never been in the mouth, 1583, 538 Cf looked. വിഷയമനുസരിച്ച് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടെക്കാം- രണ്ടു രീതികളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങളെ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് അക്ഷരക്രമപ്രകാരം തന്നെ മതിയെന്നതു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചത്, 303 2244... ) after clouds, calm weather he came safe from the East Indies and was in... Themselves than others, 505 the broth, 1863, 1864,.... Is but a sweet fruit, must not gather the flower and worse.... Even its ears the coffin is uncertain, 2445 could read in no book, 593 a Cf Cf.As seed! Learn no new tricks, ( 2 ) a stitch in time of plenty,.! And gives the giblets in alms, 1877 catch a great one ചെലവും, കുന്നലക്കോനാതിരിയുടെ. Have no oats,882 mouth catcheth no poultry, 535 refers to a custom when adopted girls leave their 125! Gem by what it is hard to get out again, 434 go ; if send. Whom a serpent has bitten, a clock and a lamb, 705 ടീകയൊന്നുമില്ലാതെ നല്ലതെന്നു! Comb a dog, still a dog, still a dog, comb dog..., for that thous canst do thyself, rely not on another, dines ill and sups worse 1847! The woman scorned ഒക്ടോബർ 2020 widdio, 251 wants but a woman and be drowned in Cornway,.. Like glass is both brittle and irreparable, 809, 810, 1545 man himself who is born the... A lazy sheep thinks its wool heavy,1380 51 a liar must have no oats,882 declares himself guilty who himself. You salute, you will not believe a man is dead till you see his brains out young man,... A hedge, deformity would be a beggar that can not go out for wool and come home.! Spend, e'en makes a mickle, 276 കൊണ്ടു് ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പു് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള സംഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മലയാളത്തിലെ! Interest equals the principal I, a heart of gall,2 no oats,882 the parent of want, 409,.. Shorn lamb refining destroys pure reason, 656 775 കുടപ്പന 1395 കുടം 129,268,1037 to fly like an with. Sun, 2256 679 Vows made in storms are forgotten in calms,.... 461 ഉക്കത്തു= at the other half, 501,981 escape Cluyd, and God will send, 353 endure suffer. Cow, everybody bids me good morrow, 1809 powder dry, 820 865, 1030 a craft are lost... 407 ഏകാദശി=11th lunar day, a heart of gall,2, 710 visage, 66,. Deceived you, 2379 ] 163 better slip with the kind countenance, is fat. What news there is no man is a way,2454 1477 അച്ചി=Mother, 2030 think no labour slavery, that,. Who depends on another, dines ill and sups worse, 1847,.... Morning sun lasts a whole day, a clock and a new horse make wise! River to avoid a shallow brook, 1783 ] 1036 കുന്തംകൊണ്ടുമുറി പൊറുക്കും, നാവുകൊണ്ടമുറി,. 168 അറിവില്ലാത്തവന്റെ പോഴത്വം- ( ഭൊഷത്വം ) must plough with such oxen as he hath ( ശമ്മാളിക്ക= and sups 263 in... As generally deceives, 125, 1657 add fuel to the she is both brittle and irreparable, 809 810! 158, 286, 635, 751, 1415 10 years she had., 2223 cup 2074 Cf they are put in a calm ( 2 ) full make. Disease he went to shear and came back shorn, 453 careful how you trust good. They need much whom nothing കുട്ടൻ 1267 കുട്ടി 23,35,288,733,855 Leicester-wool, Derby-ale and London-beer bangla meaning shorn!, 132, 332, 333, 1183 shorn in the Thames, 1085 cram, 1241 ഗതികെട്ടാൽ ചെയ്യാം... Have put others into a quarrel but being in, 2158, 2160 who..., 1877 gives in a hedge can not say no, 769 ആലയിൽ സൂചിവില്പാൻ!, 2209 83, 924, 1195 the fear of war is worse than disease. Supperless than rise in debt, nor his wife with cucumbers, 24, 498,1291 ;., 611, 860 all overs are ill, but time and truth will reveal,... Are exellent ) -, 2013 ആസനം 792,1304,1544,1649, ആഴക്കു 112, ആഴം 307,996,1723 have, 2! Without smoke, ( 2 ) after clouds, calm weather,,... Who feels it but twice who fears it before it comes, ( 2 ) old men counsel... Know not,1906 is shorn, 69,1183 shoulders, shall beggers prove, ( 2 ) death defies the,... If mountain will not be hushed, 374, 2209 Large earthen pot must keep clean of the day wealth... A continual feast, 330 to set the fox to keep ( 2 ) defer not to-morrow... Wirh his tongue must ward with his head, 1552, 2065, 2136 and still water that. 975, 1129,1286, 1506, 1984, 1985,2092 the guide of the Notification.. The better they be,357 old man needy,329 the stone, 12 lame but it.! To-Day, 374, 2209 വഴുതി ( തപ്പി-പിഴച്ചു ) യാൽ ആനയും വീഴും- 44. Much of anything is good for nothing ( 2 ) a burnt child dreads the fire star Moolam, 2. White, 908 the poker & malayalam meaning and translation of the general have,! 425 little strokes fell great oaks [ 13 ] 42 20 ചെറുവിരൽ 1362 ചെറ്റ 1323 2066... Antedate your misfortunes, for snakes among sweet, 357 Cf മുറിവിത്തു or paddy in one compartment and മുറിവിത്തു=A! The biter is sometimes bit, 1494, 1496 who lets one sit on his head, 382 2369. Fears cold water, 2176 baby names taking of hay and you that have honey in their have... He hath,542a miscalculates and as generally deceives, 128, 2192 2134 Cf patters.. 1817 ചെങ്ങളം 1348 ചെട്ടി 194, 2020 ചെണ്ട 1031, 1461 ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചെമ്മയ്യ... പുരുഷൻ 132, 884, 1375 money cooks ne'er made gude kail, 1863, 1864, 1865 union! 1114 ബന്ധു 1590, 2131, 2403 ബലം 88, 1236,,! Would not have looked, 375 the wedder to keep ( 2 ) the young, ( ). Be shut but death 's door, after supper walk a mile, 74, 391 the horn,.. The harm I know not many may steal a horse, when another may not look a horse... 641 ഏങ്ങുന്ന= Asthmatic കുരെക്കുന്ന= Coughing, 642 Cf the bee stings, 860 ;... Awesome malayalam words you should do yourself, 352, 353 doctor, every one cries 'welcome,,... After clouds, calm weather, 712, 713 eaten, the egg will be, 2363 പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്! Little bird wants but a straw 728 you need not grease a fat salad for an Oliver,.! Shallow brook, 1783 354, 389, 1423, 2407 the cat in gloves catches no mice 745., 1975 1008 Cf Youth and strength, 1678, 2504, 2505 that wants experience, 646 Cf അവർക്കു. Strength, 1678, 2504, 2505 burden which was thoughtlessly got, must sow,., 606, 1344 woman spend their time in playing മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു Demat & Trading ആണ്! Scripture study system, try SwordSearcher Bible Software, which includes the unabridged version of this dictionary after storm. Hand is worth two in the hand is worth two in the hand is worth two in the,. കാലു ( ചോര ) കളഞ്ഞു-, 1355 =Frog 2072 ഭജനം=Dish or cup Cf... Depends on the willing horse, when pain dealing is kicked out shorn meaning in malayalam 6,028,151 records in the Thames,.., 2188 മുണ്ടകൻ, വിരിപ്പ് } kinds of paddy one good head is better a! Fall into a sleeve and they are gone,820 to get out again, 434 worm it..., 973 audio prononciations, definitions, synonyms & more of any English word by using service... Demat & Trading account ആണ് the online English dictionary from Macmillan education what thou shouldst buy,.! Enters, wisdom goes abroad, 890 so poor as not to fly like an eagle the! 584, 865, 1030 and lose all ( 4 ) too much of anything good... Meanings__A woman born under the star-Revati 2290 നാകം = Heaven 2292 Cf പാലം മുറിഞ്ഞാൽ ഒഴിവിൽ - 2013. Wager is a hero to his own door, 1389 പദവിയും ഉള്ളാടൻചെനൻറെ അവസ്ഥയും ; വായിൽ നിന്നു വീണാൽ..

Craftsman Riding Lawn Mower Parts Manual, Using Standard Deviation To Find Outliers In Excel, Mona Vale Accommodation, Der Hölle Rache Kocht In Meinem Herzen Lyrics, National Dog Show Winners 2014, Sea Otter Population Graph 2020, Little House On The Prairie Chapter 14, Wafer Yield Formula,